Psycho Consulting Brabant – Centrum voor Praxis Geestelijke Gezondheidszorg | Test pagina
BEL 013-528 74 20

Kosten en zorgstelsel geestelijke gezondheidszorg 2016

Door de overheid zijn veranderingen doorgevoerd binnen de geestelijke gezondheidszorg. Dit betreft onder meer de kosten en vergoedingen door zorgverzekeraars en gemeenten. Zorg voor kinderen en jongeren is veelal ondergebracht bij de gemeenten.

We begrijpen dat wanneer u overweegt hulp te zoeken of hier al mee bent gestart, u niet ook nog eens geconfronteerd wilt worden met allerlei wet- en regelgevingen. Toch is juist vanuit laatste bepaald dat cliënten goed geïnformeerd dienen te worden.
Omdat we transparant en professioneel werken erg belangrijk vinden, hebben we voor u onderstaande informatie verzameld om u goed te informeren.
Uiteraard kunt u bij vragen, altijd contact met ons opnemen. Wij staan u dan graag te woord.

Wanneer geestelijke gezondheidszorg niet onder huisartsenzorg en praktijkondersteuning valt, spreken we over Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg (GBGGZ) en Gespecialiseerde Geestelijke Gezondheidszorg (GGGZ).

Om kosten voor cliënten zo laag mogelijk te houden, hebben wij met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. Tevens hebben wij contracten voor hulp aan kinderen en jongeren. Hierbij geldt dat dan wel voldaan moet worden aan door de overheid en zorgverzekeraars opgestelde en geldende regels.

Wat is Generalistische Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ?

Wanneer sprake is van niet-complexe (enkelvoudige) psychische aandoeningen/stoornissen en sprake van een laag tot matig risico, valt dit onder de generalistische basis GGZ. Wanneer het gaat om ingewikkelde, meer risicovolle psychische aandoeningen/stoornissen, dan valt dit onder de Gespecialiseerde GGZ.

Wij bieden zowel Generalistische Basis GGZ als Gespecialiseerde GGZ.

Generalistische Basis GGZ

Binnen de Generalistische Basis GGZ wordt gesproken over zogenaamde zorgproducten of prestaties. Deze worden door een aantal objectieve elementen bepaald, welke nader zijn omschreven. Specifiek te noemen: mate van ernst van de problematiek, risico, mate van complexiteit en duur van de klachten.
Elk zorgproduct is gebaseerd op een bepaald te besteden maximum totaaltijd. De zorgproducten bestaan uit de intake, aanvullende diagnostiek, consulten / behandelgesprekken en eventuele consultatie van andere specialisten. Ook tijd voor overleg, rapportage en administratie vallen binnen de producten.

Betreffende de vier zorgproducten Kort, Middel, Intensief en Chronisch is onderstaande van toepassing:
GBGGZ Kort…………o.a. lichte ernst van problematiek, enkelvoudige problematiek
………………………..(maximum duur van 294 minuten)
GBGGZ Middel………o.a. matige problematiek, enkelvoudig of laag complex beeld
………………………..(maximum duur van 495 minuten)
GBGGZ Intensief……o.a. ernstige problematiek, enkelvoudig of laag complex beeld
………………………..(maximum duur van 750 minuten)
GBGGZ Chronisch….o.a. stabiele of instabiele chronische problematiek of ernstige
………………………..problematiek in remissie (maximum duur van 750 minuten)

Gespecialiseerde GGZ

Voor de behandeling van meer complexe problematiek, die niet onder de korter durende Generalistische Basis GGZ gegeven kan worden, wordt per 2014 gesproken over Gespecialiseerde GGZ.

Vergoeding vanuit de basisverzekering

Zowel de Generalistische Basis GGZ als de Gespecialiseerde GGZ vallen onder de basisverzekering. Sinds 2014 hoeft u geen eigen bijdrage te betalen voor geestelijke gezondheidszorg.

Een van de voorwaarden voor vergoeding van de behandelkosten door uw verzekeraar, is dat u een verwijsbrief van een huisarts heeft. Dit kan bij voorkeur mede ondersteund worden door een Praktijk Ondersteuner GGZ (POH-GGZ), arts verstandelijk gehandicapten, jeugdarts, medisch specialist, bedrijfsarts of Bureau Jeugdzorg als bedoeld in de Wet op de Jeugdzorg. Voor Jeugdzorg is er een aanvullende regeling (zie verder).

Het hangt van de verwijzing van uw huisarts af of gestart wordt met behandeling binnen de Generalistische Basis GGZ of in de Gespecialiseerde GGZ. Uw huisarts dient vooraf een screening te hebben gedaan en bepaalt of u verwezen wordt naar de GBGGZ of de GGGZ.
Het is van belang dat uw huisarts aan de landelijk gestelde voorwaarden voor een verwijzing en verwijsbrief voldoet.

Zorgverzekeraars gebruiken de zorgproducten bij het declareren.

Door de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit) zijn maximale vergoedingen vastgesteld. Binnen dit maximumtarief spreken verzekeraars en hulpverleners voor elk product een prijs af. Indien een contract is afgesloten met uw ziektekostenverzekeraar, kunnen andere prijzen gelden.

Binnen de Generalistische Basis GGZ geldt tevens een zogenaamde prestatie Onvolledig behandeltraject. Dit is bedoeld indien een onjuiste verwijzing is gedaan, d.w.z. indien de behandelaar geen DSM-stoornis vast stelt. Dit geldt ook in geval vroegtijdig geconcludeerd wordt dat een cliënt behandeld dient te worden in de gespecialiseerde GGZ of indien de behandeling door een cliënt voortijdig wordt afgebroken. In beide laatste situaties is de behandelinzet maximaal 120 minuten directe en indirecte cliëntgebonden tijd.

Bij de Gespecialiseerde GGZ wordt een DBC geopend. DBC staat voor Diagnose Behandel Combinatie. Een DBC omvat alle activiteiten en tijd die besteed is, voortvloeiend uit zorg voor een cliënt. Bij afsluiting van een behandeling of beëindiging anderszins, wordt de DBC gesloten.
Ook voor de Gespecialiseerde GGZ zijn tussen verzekeraar en hulpverleners tarieven afgesproken en welk bepaald vanuit standaard tarieven DBC’s Nederlandse Zorgautoriteit.

Bij zowel de GBGGZ als bij de GGGZ wordt aan het einde van het product / prestatie / behandeling gefactureerd. Daarvoor zijn richtlijnen.

Enkele indicaties en behandelingen worden niet vergoed in de basiszorg. Onder bepaalde voorwaarden kan men soms toch nog voor vergoeding in aanmerking komen.
De zorg die niet tot het basispakket onder de Zorgverzekeringswet behoort, kan worden gedeclareerd als Overig product / Onverzekerd product (OVP). U betaalt dan het tarief van € 95,89 per consult (45 minuten).
Soms kan men voor bepaalde indicaties onder bepaalde voorwaarden nog wel in aanmerking komen voor vergoeding.
Partner-relatieproblematiek kan alleen vergoed worden voor zover een van de partners of beide partners andere psychische problemen heeft. Dan kunnen bijvoorbeeld angst- of depressieve klachten, spanning gerelateerde klachten of problemen die meer op het gebied van de persoonlijkheid liggen behandeld worden. Enkel partner- relatietherapie wordt niet vergoed.

Mindfulness based cognitieve gedragstherapie (MBCT) krijgt u alleen vergoed bij bepaalde indicaties.

Overige informatie

Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden soms toch meer. Hierbij kunt u denken aan partner-relatietherapie en mindfulness bij burn-out klachten.
We verwijzen naar uw eigen specifieke verzekeringspolis voor de precieze bepalingen omtrent vergoedingen en adviseren u deze na te gaan.

Voor verzekerden van 18 jaar en ouder geldt in 2016 een verplicht eigen risico van € 385 Euro. Dat houdt in dat u de eerste € 385,- die u in 2016 aan zorgkosten maakt, zelf moet betalen. Indien u een hoger eigen risico dan € 385,- met uw zorgverzekeraar bent overeengekomen, geldt het dan voor u geldende risico. Voor kinderen jonger dan 18 jaar geldt geen eigen risico.
U kunt zich ook zonder verwijsbrief bij ons aanmelden. In geval u particulier betaalt, ontvangt u van ons de nota.

Het zo veel mogelijk nakomen van afspraken bevordert uw behandeling. Natuurlijk kan het zijn dat u om welke reden dan ook, verhinderd bent. Wij verzoeken u dan zo snel als mogelijk, ons dit te laten weten. We kunnen dan met u een andere afspraak maken.
Alle dagen voor de afspraakdatum kunt u een gereserveerd consult kosteloos afzeggen of wijzigen. Bij annulering of niet komen op de afspraakdatum wordt € 72,- in rekening gebracht. Deze kosten zijn niet declarabel bij uw zorgverzekeraar.

Cliënten die via de Gemeente Oisterwijk verzekerd zijn, kunnen de Gemeente verzoeken nota’s rechtstreeks aan ons te voldoen. Sommige werkgevers kennen een sociaal fonds of dragen anderszins bij in kosten.

Mocht u om welke reden dan ook, op een gegeven moment niet in staat zijn, uw nota tijdig te kunnen betalen, laat het ons dan weten. Wij willen met u meedenken om met u tot een mogelijk andere oplossing te komen.

Kind- en Jeugdzorg

Op 1 januari 2015 is de nieuwe Jeugdwet ingegaan: de gemeenten zijn sindsdien verantwoordelijk geworden voor de jeugdhulptaken. Daaronder vallen onder meer hulp en ondersteuning bij lichte en complexe opgroei- en opvoed-, of ontwikkelings- en gedragsproblemen en geestelijke gezondheidszorg. Gemeenten hebben daarom contracten afgesloten met een aantal geselecteerde zorgverleners.

Wij hebben ook een contract Jeugdhulp. Hieronder vallen ook de Generalistische Basis GGZ en de Gespecialiseerde GGZ.
Gemeenten die onder deze contracten vallen zijn:

    • Regio Hart van Brabant:

….Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg
….en Waalwijk

    • Regio Brabant Noord-Oost:

….Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Cuijk, Grave, Haaren, Landerd, Mill en Sint Hubert,
….Oss, Schijndel, ’s-Hertogenbosch, Sint Anthonis, Sint-Michielsgestel, Sint-Oedenrode,
….Uden, Veghel en Vught

Ook is het mogelijk dat vanuit de aanvullende verzekering, psychosociale zorg voor kinderen en jongeren vergoed wordt.

Zo gewenst kan rechtstreeks en zonder tussenkomst van de gemeente aangemeld worden. Hiervoor wordt dan het tarief als OVP berekend.

Voor nadere informatie en/of toelichting, staan we u graag te woord. U kunt daarvoor het algemene telefoonnummer 013-5287420 bellen.