Psycho Consulting Brabant – Centrum voor Praxis Geestelijke Gezondheidszorg | Overgewicht
BEL 013-528 74 20

Overgewicht

Overgewicht kan grote nadelige gevolgen hebben op het lichamelijk, psychisch en emotioneel functioneren. Ontwikkeld is een behandelaanbod met wetenschappelijke ondersteuning en dat gebaseerd is een multidisciplinaire aanpak.

Doelstellingen

Doelstellingen zijn het bereiken van een gezonde leefstijl voor wat betreft voeding, eetpatroon en lichamelijke activiteiten. Kinderen en jeugdigen ontwikkelen een positief zelfbeeld, krijgen zelfvertrouwen en worden sociaal vaardiger. De kwaliteit van leven verbetert hierdoor in belangrijke mate.

Uitgangspunten

Gewichtscontrole en eventueel gewichtsafname worden bereikt door de kennis te vergroten en een blijvende gedragsverandering tot stand te brengen op het gebied van eten, drinken, bewegen, zelfcontrole en sociale weerbaarheid. Bovendien maakt een kind of jeugdige deel uit van een gezin en wordt de kennis t.a.v. voeding en het nut van bewegen, als ook de vaardigheid van ouders verbeterd.

Een goede behandeling berust op een nauwe samenwerking tussen arts, psycholoog, diëtist en fysiotherapeut. Motivatie om door te gaan is van groot belang, wil men succesvol zijn. Zowel individuele begeleiding als groepsbehandeling kan geïndiceerd zijn. Er zal steeds bekeken worden welk hulpaanbod nodig is.

Opzet groepsbehandeling

Aan de basis van de behandeling staat de cognitieve gedragstherapie in groepsverband. Hierbij worden niet-werkzame, zgn. ‘disfunctionele’ gedachten betrokken en worden alternatieve en reële gedachten gezocht. Ook wordt gewerkt met versterken van de eigen mogelijkheden en het uitvoeren van gedragsoefeningen.

Er zijn 3 leeftijdsgroepen:

  • 3 t/m 9 jaar
  • 10 t/m 12 jaar en
  • 13 t/m 16 jaar.


Soms zijn er redenen om te komen tot een andere groepsindeling.

Kinderen/jeugdigen volgen 14 wekelijkse bijeenkomsten van 1,5 uur. Langdurige opvolging van het geleerde is nodig. Technieken om terugval te voorkomen worden besproken. Controle-afspraken dragen ertoe bij om de nieuwe levensstijl beter vast te houden. Ouders volgen 3 parallelle bijeenkomsten van de door ons ontwikkelde module ‘Ouderbegeleiding voor kinderen met overgewicht’.

Aanmelding

Bekeken zal worden of een kind/jongere deel kan nemen aan de groepsbenadering. Via gesprek en afname van een aantal vragenlijsten zal informatie worden verzameld. Ook de ouders/het gezin worden betrokken. Een kinderfysiotherapeut neemt een conditietest af en onderzoekt de motorische ontwikkeling. Verwijzing van een eigen arts (huisarts, kinderarts, GGD of Jeugdgezondheidszorg) is gewenst. Bij rechtstreekse aanmelding zal het kind of de jongere gezien worden door een samenwerkend huisarts. Het is relevant rekening te houden met eventuele medische bijzonderheden. Het kind of de jongere ontvangt een individuele startmap.